Lecture 강의

Undergraduates 학부 Graduates 대학원 Lecture 역학 Lecture 설계 Lecture IT(IoT, AI) Lecture SAP2000 Lecture 아바쿠스 Lecture 파이썬 Lecture 엑셀 VBA Lecture 마이다스 Lecture 이탭스

[내진설계 이야기] 제5장 [내진설계] 구조계획

작성자 : kim2kie

(2024-02-16)

조회수 : 235

제5장 [내진설계] 구조계획
5.1 내진설계 철학
    5.1.1 내진성능목표
    5.1.2 성능기반설계
    5.1.3 [KDS 17] 4.1 내진성능수준
        [KDS 17] 4.1.1 내진등급
        [KDS 17] 4.1.2 내진성능수준
        [KDS 17] 4.1.4 내진성능목표
    5.1.4 [KDS 41] 1. 일반사항
        [KDS 41] 1.4 내진설계절차
        [KDS 41] 1.5 내진구조계획
        [KDS 41] 1.6 구조해석
        [KDS 41] 1.7 내진구조설계
5.2 구조물 형태
    5.2.1 구조 재료
    5.2.2 구조물 형태
        (1) 단순성
        (2) 대칭성
        (3) 정형성
    5.2.3 구조물 입면
        (1) 세장비
        (2) 질량 중심의 위치
        (3) 셋백
        (4) 하중 간섭
        (5) 인접 건물
        (6) 바닥판
        (7) 강성 → 연층
        (8) 강도 → 약층
        (9) 패널 벽체
        (10) 전이층
        (11) 채움벽
        (12) 보-기둥 접합부
        (13) 강기둥-약보
        (14) 평면내 강성 불연속
5.3 지진력저항시스템
    5.3.1 내력벽시스템
    5.3.2 모멘트저항골조시스템
    5.3.3 건물골조시스템
    5.3.4 이중골조시스템
        (1) 특수모멘트골조 혹은 중간모멘트골조를 가진 이중골조시스템
        (2) 철근콘크리트 보통 전단벽-골조 상호작용 시스템
    5.3.5 역추형시스템
    5.3.6 가새골조
    5.3.7 일반규정만을 만족하는 구조시스템
5.4 [기준] 내진설계
    5.4.1 [KDS 41] 1.2 용어의 정의
    5.4.2 [KDS 41] 9. 콘크리트구조의 고려사항
    5.4.3 [KDS 41] 10. 목구조의 고려사항
    5.4.4 [KDS 41] 13. 조적구조의 고려사항
    5.4.5 [KDS 41] 14. 지하구조물의 내진설계
    5.4.6 [KDS 41] 15. 성능기반설계
    5.4.7 [KDS 41] 19. 건물외구조물

 

Reference 
• YouTube: 
5.1 내진설계 철학 1of4   https://youtu.be/aohL6UnemDk
5.1 내진설계 철학 2of4   https://youtu.be/YZG_mQEbZvQ
5.1 내진설계 철학 3of4   https://youtu.be/qvElK2Iz1Ys 
5.1 내진설계 철학 4of4   https://youtu.be/OC3rHtGUE-Q 

 

5.2 구조물 형태 1of3   https://youtu.be/57P5r2od4zQ
5.2 구조물 형태 2of3   https://youtu.be/3s5fwMiSZE0
5.2 구조물 형태 3of3   https://youtu.be/zCj6XEdX1S4 

 

• PDF

제5장 [내진설계] 구조계획 [LINK]