Lecture 강의

Undergraduates 학부 Graduates 대학원 Lecture 역학 Lecture 설계 Lecture IT(IoT, AI) Lecture SAP2000 Lecture 아바쿠스 Lecture 파이썬 Lecture 엑셀 VBA Lecture 마이다스 Lecture 이탭스

[내진설계 이야기] 제6장 [내진설계] 연성

작성자 : kim2kie

(2024-02-18)

조회수 : 339

제6장 [내진설계] 연성
6.1 내진설계와 연성
    6.1.1 연성
    6.1.2 연성계수(반응수정계수)
    6.1.3 역량(능력)
6.2 재료 연성
    6.2.1 벽돌
    6.2.2 콘크리트
    6.2.3 철근
    6.2.4 철근콘크리트
6.3 구조물 연성

 

Reference 
• YouTube: 예정

 

• PDF: 예정